اخبار مدیریت :  
        خبر1
        خبر2
        خبر3
        خبر4
آدرس شعب آموزشگاه زبان های خارجی تدبیر را میتوانید در نقشه زیر مشاهده کنید. جهت وضوح بیشتر تصویر میتوانید از امکان برزگنمائی استفاده کنید.